Terminal

Majakas toimub reedeti kell 19.00 Toompea 3

VÄÄRTUSED

  • Jumal on hea
  • Kõrge moraal
  • Perekondlik armastus
  • Imed sünnivad ka tänapäeval
  • Julgus tunnistada Jeesusest

Jumal on hea

Jumal kirjeldab end kui head isa, halastajat ning armulist Issandat, kes on pikameelne ja rikas heldusest. Me usume, et Jumal on hea ning pöörab kõik nende kasuks, kes Teda armastavad. Teame, et võime julgelt tulla Tema trooni ette ning usaldada Jumalat kogu oma eluga.

Psalm 119:68 „Sina oled hea ja teed head; õpeta mulle oma määrusi!“ Vt ka Psalm 103:8-13, Johannese 3:16-17, Rooma 8:28-32

Kõrge Moraal

Usume, et Jumal on meid kutsunud pühaks eluks, nii nagu Jeesus Kristus elas püha elu. Väärtustame ausust, viisakust, häid kombeid, seksuaalset puhtust ja austust Jumala loomingu vastu. Näiteks usume, et seks kuulub ainult abielusse, eneserahuldamine ei too au Jumalale, suitsetamine, narkootikumid ja purjutamine rikub Jumala antud ning loodud keha. Selle kõige juures, aga kui noor võitleb mingite nende teemadega, siis ei mõista me kedagi hukka, vaid juhime nad Jeesuse ristini ning selle kaudu vabaduseni!

Rooma 13:13: „Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses, vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist!“  Vt ka Filipi 4:8, Kolossa 3:12.

Perekondlik armastus

Tahame olla külalislahke noortetöö, kus uued inimesed on teretulnud. Majakas on varjupaik maailma eest, kus noor on austatud, armastatud ning saab võimaluse ennast avada ilma hukkamõistuta. Tahame väärtustada, hoida ning toetada igat noort nagu oma isiklikku venda või õde.

Jh 13:34-35: „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te 
üksteist armastate.” Vt ka Rooma 12:10, Efeslaste 4:32.

Imed sünnivad ka tänapäeval

Loome usu ja palve kultuuri, kus iga usklik noor kuuleb Jumala häält, julgustab teisi prohvetlikult, tervendab haigeid, vabastab seotuid ning elab välja Uue Testamendi imesid ja tunnustähti.

Mk 16:17-18 "Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli,  tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.” Vt ka Luuka 9:1-2, Apostlite teod 2:17-18.

Julgus tunnistada Jeesust

Tahame olla julged ning mõjutada teisi noori muudetud eludega, tunnistades evangeeliumi väest julgelt ja avalikult, ulatudes lootuse sõnumiga igapäevaselt välja nendeni, kes on Jeesusest kaugel, elades välja Mt 28:19-20 misjonikäsku: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

Mt 5:14: "Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas." Vt ka Luuka 9:1-2,